Rss

  • youtube
  • google

Archives for : formació

Formació i experiències curtes a Europa, dijous 16 de juliol a les 18 hores.

Formació i experiències curtes a Europa, dijous 16 de juliol

Activitats per a conéixer i poder aprofitar les oportunitats d’Europa per als i les joves, es podrà participar en l’activitat presencialment o en línia. (amb inscripció prèvia).

– Jueves 16 de Juliol a les 18 hores. Formació i experiències curtes a Europa.

Sabies que Europa t’oferix cursos de 4-5 dies sobre distints temes i finançament 100% amb les beques Erasmus+? Vine i t’explicarem el que pots fer per a continuar formant-te i descobrint el món que ens envolta. També hi ha cursos online totalment gratuïts!.

Les activitats presencials es desenvoluparen a Quart Jove (C/ de la torreta 1).
La inscripció es realitzarà:  https://forms.gle/GDA5q5Mw1GwCZh1L8

————————————————————————

Formación y experiencias cortas en Europa, jueves 16 de julio.

Actividades para conocer y poder aprovechar las oportunidades de Europa para los y las jóvenes, se podrá participar en la actividad presencialmente u online (con inscripción previa).

– Jueves 16 de Julio a las 18 horas. Formación y experiencias cortas en Europa.

Sabías que Europa te ofrece cursos de 4-5 días sobre distintos temas y financiación 100% con las becas Erasmus+? Ven y te explicaremos el que puedes hacer para continuar formándote y descubriendo el mundo que nos rodea. También hay cursos online totalmente gratuitos!.

Las actividades presenciales se desarrollaron en Quart Joven (C/ de la torreta 1).

La inscripción se realizará:  https://forms.gle/GDA5q5Mw1GwCZh1L8

Ajudes a l’estudi d’Universitat i/o Màster. Curs 2019-2020

🗣 Ajudes a l’estudi d’Universitat i/o Màster. Curs 2019-2020
– Sol·licitud de cita prèvia des de l’11 al 29 de maig de 2020 (en horari de 9.00 a 14.00 hores)- Termini de PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 13 Al 29 DE MAIG 2020.

A causa de la crisi sanitària ocasionada per la *COVID-19, la presentació s’haurà de realitzar preferiblement, a través del Registre de Seu Electrònica de l’Ajuntament de Quart de Poblet. #QuartdePoblet #AjudesalEstudi
Aquelles persones que ho requerisquen, també podran realitzar la sol·licitud de manera presencial, sol·licitant cita prèvia en l’horari de 09 a 14 hores, a través del telèfon de l’Ajuntament 96 153 62 10 Ext. 270.
Per a més informació i accedir a la descàrrega de la sol·licitud, visitar el següent enllaç:
http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=9929&tipo=2&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&fbclid=IwAR16a7Sj2TDdJmweaustGexLCGbM0Nt6U07eUUj8LK6javsJyb9Y6dhk82M
——————————————————————

🗣 Ayudas al estudio de Universidad y/o Máster. Curso 2019-2020Para más información y acceder a la descarga de la solicitud, visitar el siguiente enlace:

– Solicitud de cita previa desde el 11 al 29 de mayo de 2020 (en horario de 9:00 a 14:00 horas)- Plazo de PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES del 13 AL 29 DE MAYO 2020.

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, la presentación se deberá realizar preferiblemente, a través del Registro de Sede Electrónica del Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Aquellas personas que lo requieran, también podrán realizar la solicitud de forma presencial, solicitando cita previa en el horario de 09 a 14 horas, a través del teléfono del Ayuntamiento 96 153 62 10 Ext. 270.
Para más información y acceder a la descarga de la solicitud, visitar el siguiente enlace:

http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=9929&tipo=2&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&fbclid=IwAR16a7Sj2TDdJmweaustGexLCGbM0Nt6U07eUUj8LK6javsJyb9Y6dhk82M

Formació per a monitores i monitors d’oci i temps lliure inclusiu, dimecres 4 de desembre

Formació per a monitores i monitors d’oci i temps lliure inclusiu, dimecres 4 de desembre a l’Espai de Creació Jove de Quart de Poblet #Eines2019

L’Associació Lluerna organitza aquesta activitat formativa sensible a les necessitats del col·lectiu de persones amb diversitat funcional, amb l’objectiu de formar als professionals que treballen el sector del temps lliure.

Dates i horari: Dimecres 4 de desembre. 18 a 20 h.
Duració: 2 h.
Professorat: Ana Marco Zamora, Mar Alcalà Palma y María Pérez Hurtado (Associació Lluerna).
Preu: gratuït.
Lloc: Espai de Creació Jove (Quart de Poblet).
Organitza: CJQP i Ajuntament de Quart de Poblet.

Inscripció: (http://inscripcio.joves.net/public/)

Obertura termini d’inscripció en el programa Jove Oportunitat 2019

Ya tenemos abierto el proceso de preinscripción del programa Jove Oportunitat (JOOP), que consta de acciones de motivación y orientación para jóvenes entre 16 y 21 años que han abandonado los estudios.
 
El programa empezará en marzo, con sesiones de 4 horas por la mañana en Quart Jove.
 
Una acción JOOP se estructura el los siguientes módulos:
-Módulo de desarrollo personal.
-Módulo de desarrollo social.
-Módulo de orientación profesional, visitas a «empresas de acogida».
-Módulo académico: preparación de la prueba de acceso a la FP de Grado Medio
-Módulo de reentrada académica: encuentros mensuales durante el primer semestre del curso siguiente al de participación en JOOP.
 
Más información e inscripción en Quart Jove (C/ de la torreta 1, Tel 961531459, joventut@quartdepoblet.org)
———————————————————————————————————————————————–

Ja tenim obert el procés de preinscripció del programa Jove Oportunitat (JOOP), que consta d’accions de motivació i orientació per a joves entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis.

El programa començarà al març, amb sessions de 4 hores al matí a Quart Jove.

Una acció JOOP s’estructura l’els següents mòduls:
-Mòdul de desenvolupament personal.
-Mòdul de desenvolupament social.
-Mòdul d’orientació professional, visites a «empreses d’acolliment».
-Mòdul acadèmic: preparació de la prova d’accés a la FP de Grau Mitjà
-Mòdul de re entrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.

Més informació i inscripció a Quart Jove (C/ de la torreta 1, Tel 961531459, joventut@quartdepoblet.org)

http://www.ivaj.gva.es/es/joop
Jove Oportunitat, Quart de Poblet, Joves, Informació,  IVAJ

Convocatòria d’Ajuda al Transport per a joves estudiants curs 2018/2019

Convocatòria d’Ajuda al Transport per a joves estudiants curs 2018/2019, període de sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del 19 d’octubre al 16 de Novembre.

Anunci de l’Ajuntament de Quart de Poblet sobre bases de la convocatòria per a la concessió d’ajudes de transport per a joves estudiants durant el curs acadèmic 2018/2019.

BDNS (Identif.): 416191.

ANUNCI

Primera. Objecte de la convocatòria.

Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió, per procediment ordinari, d’una ajuda econòmica complementària per al transport, destinada a joves estudiants que es desplacen, fora del municipi de Quart de Poblet, a cursar els estudis acadèmics durant 2018/2019.

La convocatòria es regirà per les bases que es recullen en aquest document i en tot allò que no estiga previst, per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Segona. Dotació i pagament de l’ajuda.

1. El crèdit pressupostari per a aquesta convocatòria és de 10.000 euros previst en la partida 337-48001 del pressupost de l’Ajuntament de Quart de Poblet per a l’exercici de 2017, dels quals podrà reservar un màxim del 5% (fins a esgotar la consignació pressupostària) per a l’esmena d’errors materials produïts en les sol·licituds que presenten els interessats o en el procés de tramitació de la convocatòria.

2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost a què han de ser imputades.

3. La quantia de les ajudes no podrà sobrepassar en cap cas els 80 euros per persona.

4. El pagament es farà, mitjançant transferència bancària, al compte corrent que s’especifique en la sol·licitud.

5. Aquestes ajudes estan subjectes a la legislació fiscal vigent. L’Ajuntament comunicarà, a l’Administració Tributària de l’Estat, la relació dels perceptors d’aquesta subvenció, de conformitat amb l’article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 33.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i el desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, als efectes oportuns.

Tercera. Requisits dels sol·licitants.

Podran optar a l’obtenció d’una ajuda els qui reunisquen els requisits següents:

a. Tindre entre 16 i 25 anys l’any natural en què se sol·licita l’ajuda.

b. Estar empadronat i residir la unitat familiar computada a l’efecte de l’ajuda al municipi de Quart de Poblet, amb una antiguitat d’almenys un any en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

c. Realitzar durant el curs acadèmic 2018/2019 estudis reglats postobligatoris que no disposen d’oferta formativa al municipi com són: alguns cicles formatius de grau mitjà o superior, Batxillerat Artístic, Grau superior de música, mitjà o superior d’ Art i Disseny o Dança, així com els estudis universitaris i postgraus .

d. Estar matriculat almenys del 50% de les assignatures o crèdits del curs.

e. Que la renda familiar no supere els 11.000 euros de renda per capita. És a dir, que la renda computable de la unitat familiar no podrà superar els onze mil euros per cada membre computable.

f. No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

g. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, cosa que s’acreditarà mitjançant declaració responsable.

h. Complir les bases de la convocatòria i altres normes que siguen aplicables.

Quarta. Termini i forma de presentació de les sol·licituds.

1. Les persones que desitgen concórrer a les ajudes han de presentar una sol·licitud, (annex model I), degudament emplenada, junt amb la documentació indicada, en un termini màxim de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP, així com en la web municipal.

2. A l’efecte del còmput del termini assenyalat en l’apartat anterior, caldrà atenir-se al que disposa l’article 30 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

3. Les sol·licituds, que es dirigiran a la senyora alcaldessa presidenta de l’Ajuntament, es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana sítia a l’Ajuntament de Quart de Poblet.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR ADJUNTA A LA INSTÀNCIA.

Cal presentar juntament amb la instància la documentació següent. Les fotocòpies han de ser llegibles.

1. DNI, passaport o document equivalent en vigor de la persona interessada (original i fotocòpia que serà confrontada en l’Àrea de Joventut).

2. Certificat original de matrícula (annex model II) del Centre d’Estudis, amb indicació del curs, matèries en les quals es troba matriculat i els crèdits corresponents a cada matèria. Aquest certificat podrà ser substituït per un informe acadèmic compulsat pel mateix centre, que indique el percentatge de crèdits o assignatures cursades per l’alumne/a.

3. Autorització degudament emplenada on conste la unitat familiar computable. (annex model III).

4. Fotocòpia del DNI de tots aquells membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

5. Fotocòpia del llibre de família de tots els membres de la unitat familiar.

6. Fotocòpia del compte bancari on consten clarament els codis que identifiquen el banc, IBAN, sucursal, el dígit de control i el número de compte en què s’ingressarà l’ajuda i el nom del titular del compte i el DNI.

Cinquena. Esmena de la sol·licitud.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s’hi adjunte la documentació que d’acord amb aquestes bases siga exigible, es notificarà a l’interessat la causa que impedeix la continuació del procediment, i se’l requerirà perquè, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en el termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte els documents, i s’indicarà que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

Sisena. Criteris per a concedir les ajudes.

La convocatòria d’ajudes al transport per a joves estudiants es resoldrà en règim de concurrència competitiva.

Per a valorar les sol·licituds, una vegada confrontada i verificada la documentació exigible que acredite el compliment de les condicions de la convocatòria, s’obtindrà la renda per capita de la unitat familiar que es determinarà dividint la renda de la unitat familiar entre el nombre de membres computables d’aquesta. S’estableix com a barem l’ordre de renda per capita de menor a major quantia, d’acord al màxim establit.

L’adjudicació de les ajudes es durà a terme per ordre de baremació fins esgotar el crèdit disponible.

En cas d’empat en l’esmentada adjudicació, s’utilitzarà com a criteri de prioritat per a concedir l’ajuda el major percentatge de matèries matriculades.

No obstant això, tal com estableix l’article 55.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, s’exceptuarà del requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits per al cas que el crèdit consignat en la convocatòria siga suficient, atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació.

Membres computables per al càlcul de la renda per capita:

S’entén per renda de la unitat familiar la suma de les rendes de l’exercici 2017 dels membres computables que integren la unitat familiar, sent aquests, sempre que convisquen i estiguen empadronats al domicili familiar.

Setena. Procediment de resolució de sol·licituds.

1. Una vegada conclòs el termini de presentació de les sol·licituds, i prèviament a la seua valoració, es verificarà el compliment dels requisits exigits per part de l’Àrea de Joventut.

2. D’acord amb el que estableix l’article 29 del Reglament de serveis de les corporacions locals, de 17 de juny de 1955, la valoració/baremació serà efectuada pel personal de l’Àrea de Joventut, que sotmetrà a la Junta de Govern Local la relació de sol·licituds admeses i excloses, així com les quantitats concedides i les causes de denegació.

3. Els beneficiaris disposaran d’un termini de 5 dies hàbils per a presentar al·legacions a la baremació.

Huitena. Notificació mitjançant la publicació de les llistes de les persones beneficiàries.

Atenent la resolució emesa per la Junta de Govern Local, l’Àrea de Joventut confeccionarà les llistes amb l’alumnat beneficiari i no beneficiari que seran publicades en la web municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Novena. Obligacions de les persones beneficiàries de les ajudes.

A les persones perceptores de subvencions públiques, els serà d’aplicació les obligacions que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.Desena. Causes d’extinció i/o exclusió.Es consideraran causes d’extinció:

a) Interrompre o abandonar els estudis en el curs acadèmic 2017/2018.

b) Falsejar o incomplir algun dels punts establits en aquestes Bases.

c) Presentar dues sol·licituds a nom de la mateixa persona.

d) Incórrer en les causes generals de denegació d’ajudes o subvencions públiques.

e) Disposar d’una ajuda per al mateix objecte d’una altra administració pública o privada.

f) Superar el llindar econòmic establit en les Bases.

g) No estar empadronada la unitat familiar computada al municipi de Quart de Poblet.

h) No superar el mínim de matriculació establit en les Bases.

i) No presentar la documentació requerida.

Onzena. Publicitat.

El contingut d’aquestes bases es trobarà a l’Àrea de Joventut (Quart Jove) i un extracte d’aquestes a la web municipal (www.quartdepoblet.org).

Aquestes bases així com la seua resolució es publicaran en la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

NOTES ACLARIDORES

La quantitat d’ingressos familiars anuals a l’efecte de l’ajuda s’obtindrà per agregació de les rendes de l’exercici 2017 de cada un dels membres computables de la unitat familiar que hagen obtingut ingressos econòmics calculats segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.Es consideren ingressos familiars anuals a l’efecte d’aquestes ajudes:

Primer: La presentació de sol·licitud de l’ajuda, acceptada en tots els seus apartats implicarà que els membres computables de la unitat familiar que hagen obtingut ingressos econòmics durant l’any 2017, autoritzen l’Ajuntament de Quart de Poblet a obtindre les dades necessàries per a determinar la renda, a l’efecte de l’ajuda, per mitjà de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Segon: La no presentació o irregularitat en la declaració del IRPF per part dels membres de la unitat familiar que hi estiguen obligats, segons la legislació vigent, serà motiu de denegació de l’ajuda.

Tercer: Aquelles persones sobre les quals després d’haver fet la consulta a l’AEAT, consten sense dades econòmiques o que per qualsevol altra incidència aquestes no es puguen conéixer, han d’aportar un certificat d’ingressos anual de 2017 de cada membre computable de la unitat familiar expedit per l’AEAT.

Quart de Poblet, a 21 de setembre de 2018.-L’alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez.

Ajuda Transports per a Joves Estudiants de Quart de Poblet, Curs 2018-2019

Formulario Castellano. Ayudas transporte para Estudiantes. Curso 2018-2019

Formulari Valencià. Ajudes Transport per a Estudiants. Curs 2018-2019

Ajudes Transport 2018-2019, Quart de Poblet, Informació, Joves estudiants

 

Curs de Monitor/a de Temps Lliure 2018/19

Curs de Monitor/a de temps lliure 2018/19
Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)

Termini de pre-inscripció: Fins al 26 d’octubre
Les persones interessades han de completar la fitxa de preinscripció i remetre-la als Centres Joves que l’organitzen. A partir de les fitxes presentades i es baremaran les sol·licituds en base a uns criteris de selecció.

Places: 35.

Requisit: Haver fet els 18 anys abans de l’acabament del curs.

Dates del curs: del 10 de novembre de 2018 al 16 de febrer de 2019.
Durada: 150 hores (lectives) + 160 hores (pràctiques).

Horari: dissabtes de 9 a 14h. i de 16 a 21h.

Lloc: Centre Juvenil El Passatge d’Alaquàs i Centre Jove de Xirivella.

Preus:
110 € veïns i veïnes dels pobles organitzadors.
100 € voluntariat jove dels pobles organitzadors.
137 € resta d’interessades.

Professorat: Escola d’Animadors de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana (L’Escola de Formació de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana (FCJCV) fou reconeguda i homologada l’1 de febrer de 1996 pel Decret 19/8).

Quart de Poblet, Curs de Monitors, Formació

Taller d’Educació en el Temps Lliure en el Menjador Escolar (Educador/a de Menjador)

Es desenvoluparan l’organització, les etapes evolutives, aspectes de nutrició, la seguretat i la higiene, la programació d’activitats, el grup i la resolució de conflictes.

Dates i horari: dissabtes 14 i 21 d’abril, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.
Preu:
30 €.
Professorat: Escola de Cases.
Lloc: Quart Jove.

Inscripció on line  (Membres de Joves.net ja activats)

Més informació i inscripció:

Quart Jove
C/ De la torreta,1. / Tel. 961531459
joventut@quartdepoblet.org

Quart de Poblet, Educador/a de Menjador, Eines 2018

Jove Oportunitat, per a joves de 16 a 21 anys, sense treball, ni formació

Jove Oportunitat (JOOP), programa de 4 mesos dirigit a joves d’entre 16 i 21 anys.

Aquest programa es dirigeix a joves sense treball, i que en aquest moment no estiguen estudiant, i tinguen un baix nivell d’estudis, o hagen acabat l’ESO i no sàpien que camí seguir.

A més han d’estar inscrits i actius en Garantia Juvenil (inscripció que es pot realitzar a Quart Jove).

En JOOP rebran assessorament i orientació (coaching), en grup i també de manera individualitzada. És una intervenció ràpida (quatre mesos) i «de xoc» que pretén donar un gir radical a la manera en què s’enfronten a la realitat: personal, social i laboral.

Es treballarà per a la seua volta al món educatiu, centrant-se en les seues habilitats i se’ls donarà a conèixer l’oferta educativa; al seu torn, es visitaran empreses i centres de treball perquè coneguen la realitat del món laboral

Des d’un enfocament integral, cada jove participant reflexionarà sobre el seu projecte de vida i, a continuació, definirà el seu projecte professional, que es concretarà en un itinerari personalitzat a seguir des de l’endemà al seu pas pel programa. Un camí que els portarà a aconseguir els seus objectius vitals i professionals.

El programa es realitzarà a Quart Jove als matins.

Organitza: La Generalitat Valenciana, l’IVAJ amb el Fons Social Europeu-Iniciativa d’Ocupació Juvenil (FSE-IEJ) y l’Ajuntament de Quart de Poblet.

Més informació a Quart Jove

C/ de la torreta 1

Tel. 96 153 14 59

joventut@quartdepoblet.org

Jove Oportunitat, Quart de Poblet, Informació, IVAJ

Jove Oportunitat, Quart de Poblet, Informació, IVAJ

 

Xarrada de Rosa María Calaf, divendres 16 de febrer a Quart de Poblet

Conferència: “Mitjans de comunicació que no estan al servei del poder: què llegir, què escoltar i què veure per a estar informades?” de Rosa María Calaf a Quart de Poblet.

Divendres, 16 de febrer a les 19 hores. Saló d’actes de l’Ajuntament de Quart de Poblet. (Plç. País Valencià 1).

Inscripció: https://goo.gl/CbKS2M

Xarrada, Rosa maria Calaf, Informació, Formació, Febrer 2018

Curs de Monitor/a de Temps Lliure (MAT) 2016/17

Curs de Monitor/a de Temps Lliure (MAT) 2016/17

Termini de pre-inscripció: Fins al 11 de novembre.

Les persones interessades han de completar la fitxa de pre-inscripció i remetre-la als Centres Joves que l’organitzen. A partir de les fitxes presentades i es baremaran les sol·licituds en base a uns criteris de selecció.

Places: 35.

Requisit: Haver fet els 18 anys abans de l’acabament del curs.

Dates del curs: a partir del 26 de novembre de 2016 fins al 11 de març de 2017.
Durada: 150 hores (lectives) + 160 hores (pràctiques)

Horari: dissabtes de 9 a 14h. i de 16 a 21h.

Lloc: Centre Juvenil El Passatge d’Alaquàs i Centre Jove de Xirivella

Preu:
110 euros.
100 euros (si estàs inscrit/a a alguna associació local -caldrà aportar certificació com que es pertany a l’associació-).

Professorat: Escola d’Animadors de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana
(L’Escola de Formació de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana (FCJCV) fou reconeguda i homologada l’1 de febrer de 1996 pel Decret 19/8).