Rss

  • youtube
  • google

Xarxa Joves.net

Des de la primera meitat dels anys 90 un grup d’ajuntaments de la comarca de l’Horta, València, desenvolupem coordinadament una sèrie d’actuacions dirigides a la joventut de les nostres respectives poblacions. Esta xarxa de treball ha anat creixent amb la incorporació progressiva de nous municipis arribant cada vegada a més jóvens.

En els inicis vam ser 7 els municipis de la comarca de l’Horta Sud de València els que, presentant realitats demogràfiques, socials, polítiques… diferents, compartirem un comú denominador: desenvolupar polítiques de joventut basades en claus metodològiques comunes com ara la participació, la creativitat i la innovació, l’animació relacional, la informació i el treball en xarxa buscant sempre fer efectiva la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament integral dels i les joves com ciutadans en el context d’una societat democràtica.

En l’actualitat integren el Consorci de la Xarxa JOVES.net 16 municipis.

La idea inicial va sorgir com a conseqüència de la col·laboració per a la realització de diferents activitats (Mostra de música Jove, Concurs de Fanzines, Cursos de monitors de Temps Lliure…) i davant de la necessitat buscar mecanismes que ens ajudaren a pal·liar alguns dels problemes quotidians que patixen els Departaments de Joventut de molts Ajuntaments, com per exemple: la falta de personal tècnic, pressupostos insuficients,  falta de recursos i infraestructura…

Per tant ens vam plantejar la creació d’una ferramenta de treball que ens permetera:

  • Millorar la qualitat de les accions dirigides als i les jóvens, al principi materials (el seu disseny, suports, continguts, distribució…), posteriorment campanyes i programes de major envergadura que són autèntiques estratègies d’intervenció sobre qüestions com la salut, l’oci, la intercultulturalitat, la participació, el medi ambient
  • Facilitar el tractament i la difusió de la informació juvenil evitant la duplicitat d’esforços.
  • Prestigiar les polítiques de joventut en el conjunt de les polítiques locals.

 

En definitiva realitzar de manera coordinada i compartida, amb uns mínims de qualitat i efectivitat, accions d’informació i de dinamització i promoure activitats socioeducatives en el marc de l’educació no formal.

L’experiència de treball de la Xarxa JOVES.net ha sigut reconeguda amb premis de distintes institucions com ara l’INJUVE (Instituto de la Juventud de España) o el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

Xarxa Joves.net, Joves, Jóvenes, Actividades, Activitats,

Consorci Xarxa JOVES.net 


CIF: V 97197289
Carrer Ramón y Cajal núm. 1
46900 Torrent (València)
email: joves@joves.net 
Telèfon: 96 159 98 00 Fax: 96 159 98 10

——————————————————-

Desde la primera mitad de los años 90 un grupo de ayuntamientos de la comarca de l’Horta, Valencia, desarrollamos coordinadamente una serie de actuaciones dirigidas a la juventud de nuestras respectivas poblaciones. Esta red de trabajo ha ido creciendo con la incorporación progresiva de nuevos municipios llegando cada vez además jóvenes.

En los inicios fuimos 7 los municipios de la comarca de l’Horta Sur de Valencia los que, presentando realidades demográficas, sociales, políticas… diferentes, compartiremos un común denominador: desarrollar políticas de juventud basadas en claves metodológicas comunes como por ejemplo la participación, la creatividad y la innovación, la animación relacional, la información y el trabajo en red buscando siempre hacer efectiva la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los y las jóvenes como ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática.

En la actualidad integran el Consorcio de la Xarxa Joves.net 16 municipios.

La idea inicial surgió como consecuencia de la colaboración para la realización de diferentes actividades (Muestra de música Joven, Concurso de Fanzines, Cursos de monitores/as de Tiempo Libre…) y ante la necesidad buscar mecanismos que nos ayudaron a paliar algunos de los problemas cotidianos que sufren los Departamentos de Juventud de muchos Ayuntamientos, como por ejemplo: la falta de personal técnico, presupuestos insuficientes, falta de recursos e infraestructura…

Por lo tanto nos planteamos la creación de una herramienta de trabajo que nos permitiera:

  • Mejorar la calidad de las acciones dirigidas a los y las jóvenes, al principio materiales (su diseño, apoyos, contenidos, distribución…), posteriormente campañas y programas de mayor envergadura que son auténticas estrategias de intervención sobre cuestiones como la salud, el ocio, la interculturalidad, la participación, el medio ambiente
  • Facilitar el tratamiento y la difusión de la información juvenil evitando la duplicidad de esfuerzos.
  • Prestigiar las políticas de juventud en el conjunto de las políticas locales.

En definitiva realizar de manera coordinada y compartida, con unos mínimos de calidad y efectividad, acciones de información y de dinamización y promover actividades socioeducativas en el marco de la educación no formal.

La experiencia de trabajo de la Xarxa Joves.net ha sido reconocida con premios de distintas instituciones como por ejemplo la INJUVE (Instituto de la Juventud de España) o el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana.

Xarxa Joves.net, Joves, Jóvenes, Actividades, Activitats,
Consorcio Xarxa Joves.net 

CIF: V 97197289
Calle Ramón y Cajal núm. 1
46900 Torrente (Valencia)
email: joves@joves.net
Teléfono: 96 159 98 00 Fax: 96 159 98 10

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

doce − seis =