Rss

  • youtube
  • google

Garantía Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s’emmarca en l’estratègia d’Emprenedoria Jove aprovada al febrer de 2013 pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. La recomanació sobre la Garantia Juvenil estableix que els joves puguen rebre una oferta d’ocupació, d’educació o formació després d’haver finalitzat els seus estudis o no tindre treball.

Qui poden ser beneficiaris?

Els joves que complisquen els següents requisits:

  • Tindre nacionalitat espanyola o, ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa o ser estranger titular d’una autorització per a residir en territori espanyol.
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
  • Tindre més de 16 anys o menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d’ocupació, bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d’ocupació.

Més información:  http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html