Rss

  • youtube
  • google

Archives for : Quart de Poblet

Convocatòria d’Ajuda al Transport per a joves estudiants curs 2018/2019

Convocatòria d’Ajuda al Transport per a joves estudiants curs 2018/2019, període de sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del 19 d’octubre al 16 de Novembre.

Anunci de l’Ajuntament de Quart de Poblet sobre bases de la convocatòria per a la concessió d’ajudes de transport per a joves estudiants durant el curs acadèmic 2018/2019.

BDNS (Identif.): 416191.

ANUNCI

Primera. Objecte de la convocatòria.

Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió, per procediment ordinari, d’una ajuda econòmica complementària per al transport, destinada a joves estudiants que es desplacen, fora del municipi de Quart de Poblet, a cursar els estudis acadèmics durant 2018/2019.

La convocatòria es regirà per les bases que es recullen en aquest document i en tot allò que no estiga previst, per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Segona. Dotació i pagament de l’ajuda.

1. El crèdit pressupostari per a aquesta convocatòria és de 10.000 euros previst en la partida 337-48001 del pressupost de l’Ajuntament de Quart de Poblet per a l’exercici de 2017, dels quals podrà reservar un màxim del 5% (fins a esgotar la consignació pressupostària) per a l’esmena d’errors materials produïts en les sol·licituds que presenten els interessats o en el procés de tramitació de la convocatòria.

2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost a què han de ser imputades.

3. La quantia de les ajudes no podrà sobrepassar en cap cas els 80 euros per persona.

4. El pagament es farà, mitjançant transferència bancària, al compte corrent que s’especifique en la sol·licitud.

5. Aquestes ajudes estan subjectes a la legislació fiscal vigent. L’Ajuntament comunicarà, a l’Administració Tributària de l’Estat, la relació dels perceptors d’aquesta subvenció, de conformitat amb l’article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 33.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i el desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, als efectes oportuns.

Tercera. Requisits dels sol·licitants.

Podran optar a l’obtenció d’una ajuda els qui reunisquen els requisits següents:

a. Tindre entre 16 i 25 anys l’any natural en què se sol·licita l’ajuda.

b. Estar empadronat i residir la unitat familiar computada a l’efecte de l’ajuda al municipi de Quart de Poblet, amb una antiguitat d’almenys un any en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

c. Realitzar durant el curs acadèmic 2018/2019 estudis reglats postobligatoris que no disposen d’oferta formativa al municipi com són: alguns cicles formatius de grau mitjà o superior, Batxillerat Artístic, Grau superior de música, mitjà o superior d’ Art i Disseny o Dança, així com els estudis universitaris i postgraus .

d. Estar matriculat almenys del 50% de les assignatures o crèdits del curs.

e. Que la renda familiar no supere els 11.000 euros de renda per capita. És a dir, que la renda computable de la unitat familiar no podrà superar els onze mil euros per cada membre computable.

f. No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

g. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, cosa que s’acreditarà mitjançant declaració responsable.

h. Complir les bases de la convocatòria i altres normes que siguen aplicables.

Quarta. Termini i forma de presentació de les sol·licituds.

1. Les persones que desitgen concórrer a les ajudes han de presentar una sol·licitud, (annex model I), degudament emplenada, junt amb la documentació indicada, en un termini màxim de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP, així com en la web municipal.

2. A l’efecte del còmput del termini assenyalat en l’apartat anterior, caldrà atenir-se al que disposa l’article 30 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

3. Les sol·licituds, que es dirigiran a la senyora alcaldessa presidenta de l’Ajuntament, es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana sítia a l’Ajuntament de Quart de Poblet.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR ADJUNTA A LA INSTÀNCIA.

Cal presentar juntament amb la instància la documentació següent. Les fotocòpies han de ser llegibles.

1. DNI, passaport o document equivalent en vigor de la persona interessada (original i fotocòpia que serà confrontada en l’Àrea de Joventut).

2. Certificat original de matrícula (annex model II) del Centre d’Estudis, amb indicació del curs, matèries en les quals es troba matriculat i els crèdits corresponents a cada matèria. Aquest certificat podrà ser substituït per un informe acadèmic compulsat pel mateix centre, que indique el percentatge de crèdits o assignatures cursades per l’alumne/a.

3. Autorització degudament emplenada on conste la unitat familiar computable. (annex model III).

4. Fotocòpia del DNI de tots aquells membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

5. Fotocòpia del llibre de família de tots els membres de la unitat familiar.

6. Fotocòpia del compte bancari on consten clarament els codis que identifiquen el banc, IBAN, sucursal, el dígit de control i el número de compte en què s’ingressarà l’ajuda i el nom del titular del compte i el DNI.

Cinquena. Esmena de la sol·licitud.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s’hi adjunte la documentació que d’acord amb aquestes bases siga exigible, es notificarà a l’interessat la causa que impedeix la continuació del procediment, i se’l requerirà perquè, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en el termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte els documents, i s’indicarà que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

Sisena. Criteris per a concedir les ajudes.

La convocatòria d’ajudes al transport per a joves estudiants es resoldrà en règim de concurrència competitiva.

Per a valorar les sol·licituds, una vegada confrontada i verificada la documentació exigible que acredite el compliment de les condicions de la convocatòria, s’obtindrà la renda per capita de la unitat familiar que es determinarà dividint la renda de la unitat familiar entre el nombre de membres computables d’aquesta. S’estableix com a barem l’ordre de renda per capita de menor a major quantia, d’acord al màxim establit.

L’adjudicació de les ajudes es durà a terme per ordre de baremació fins esgotar el crèdit disponible.

En cas d’empat en l’esmentada adjudicació, s’utilitzarà com a criteri de prioritat per a concedir l’ajuda el major percentatge de matèries matriculades.

No obstant això, tal com estableix l’article 55.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, s’exceptuarà del requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits per al cas que el crèdit consignat en la convocatòria siga suficient, atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació.

Membres computables per al càlcul de la renda per capita:

S’entén per renda de la unitat familiar la suma de les rendes de l’exercici 2017 dels membres computables que integren la unitat familiar, sent aquests, sempre que convisquen i estiguen empadronats al domicili familiar.

Setena. Procediment de resolució de sol·licituds.

1. Una vegada conclòs el termini de presentació de les sol·licituds, i prèviament a la seua valoració, es verificarà el compliment dels requisits exigits per part de l’Àrea de Joventut.

2. D’acord amb el que estableix l’article 29 del Reglament de serveis de les corporacions locals, de 17 de juny de 1955, la valoració/baremació serà efectuada pel personal de l’Àrea de Joventut, que sotmetrà a la Junta de Govern Local la relació de sol·licituds admeses i excloses, així com les quantitats concedides i les causes de denegació.

3. Els beneficiaris disposaran d’un termini de 5 dies hàbils per a presentar al·legacions a la baremació.

Huitena. Notificació mitjançant la publicació de les llistes de les persones beneficiàries.

Atenent la resolució emesa per la Junta de Govern Local, l’Àrea de Joventut confeccionarà les llistes amb l’alumnat beneficiari i no beneficiari que seran publicades en la web municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Novena. Obligacions de les persones beneficiàries de les ajudes.

A les persones perceptores de subvencions públiques, els serà d’aplicació les obligacions que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.Desena. Causes d’extinció i/o exclusió.Es consideraran causes d’extinció:

a) Interrompre o abandonar els estudis en el curs acadèmic 2017/2018.

b) Falsejar o incomplir algun dels punts establits en aquestes Bases.

c) Presentar dues sol·licituds a nom de la mateixa persona.

d) Incórrer en les causes generals de denegació d’ajudes o subvencions públiques.

e) Disposar d’una ajuda per al mateix objecte d’una altra administració pública o privada.

f) Superar el llindar econòmic establit en les Bases.

g) No estar empadronada la unitat familiar computada al municipi de Quart de Poblet.

h) No superar el mínim de matriculació establit en les Bases.

i) No presentar la documentació requerida.

Onzena. Publicitat.

El contingut d’aquestes bases es trobarà a l’Àrea de Joventut (Quart Jove) i un extracte d’aquestes a la web municipal (www.quartdepoblet.org).

Aquestes bases així com la seua resolució es publicaran en la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

NOTES ACLARIDORES

La quantitat d’ingressos familiars anuals a l’efecte de l’ajuda s’obtindrà per agregació de les rendes de l’exercici 2017 de cada un dels membres computables de la unitat familiar que hagen obtingut ingressos econòmics calculats segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.Es consideren ingressos familiars anuals a l’efecte d’aquestes ajudes:

Primer: La presentació de sol·licitud de l’ajuda, acceptada en tots els seus apartats implicarà que els membres computables de la unitat familiar que hagen obtingut ingressos econòmics durant l’any 2017, autoritzen l’Ajuntament de Quart de Poblet a obtindre les dades necessàries per a determinar la renda, a l’efecte de l’ajuda, per mitjà de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Segon: La no presentació o irregularitat en la declaració del IRPF per part dels membres de la unitat familiar que hi estiguen obligats, segons la legislació vigent, serà motiu de denegació de l’ajuda.

Tercer: Aquelles persones sobre les quals després d’haver fet la consulta a l’AEAT, consten sense dades econòmiques o que per qualsevol altra incidència aquestes no es puguen conéixer, han d’aportar un certificat d’ingressos anual de 2017 de cada membre computable de la unitat familiar expedit per l’AEAT.

Quart de Poblet, a 21 de setembre de 2018.-L’alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez.

Ajuda Transports per a Joves Estudiants de Quart de Poblet, Curs 2018-2019

Activitats Cases de Joventut Oct-Des 2018

 

Quart de Poblet, Cj Barranquet, Activitats

Tallers:
Dimarts:
– Taller Youtuber
– Ball
– Reunió de Responsables.
Dimecres:
– Reposteria.
– Cuina de Supervivència.
Dijous:
– Fotografia.
– Teatre.
Divendres:
– Anglès.
– Coreà.
– Grup d’anime.
Activitats:
– Consoles.
– Pobresa Zero.
– Passatge del Terror.
Més Informació:
Casa de Joventut Barranquet
C/ Roger de Flor 7
Instagram: @cjbarranquet
Pàgina Facebook: Casa Joventut Barranquet

Activitats per a octubre de la Casa de Joventut L’Amagatall
– Taller Especialistes Jocs de Taula
– Iniciació al teatre i al clown.
– Iniciació als Jos de Taula.
– Iniciació als Jocs de Rol.
– Cinefòrum
Més información:
Casa de Joventut l’Amagatall
C/ Adolfo Giménez del Rio i Tasso 6
Instagram: @casa_amagatall

Quart de Poblet, Informació, CJ La Cebollera

Nova programació de la Casa de Joventut La Cebollera
Tallers:
– Guitarra.
– Cuina.
– Ràdio Online.
– Teatre d’improvisació.
– Ball.
– Malabars.
– Softcombat.
– Websèrie.
Activitats
– Ping-pong.
– Halloween
– Scape Room
– Cinefòrum
– Festes temàtiques.
– Torneig Futbol.
– Videojocs
– Karaoke
Grups Estables
– Jocs de Taula.
– Manga i Anime.
– BMX i scooter.
– Rvolució

Més informació:
Casa de Joventut la Cebollera
Avg. Ramón i Cajal 13
Instagram: @cjlacebollera
Pàgina Facebook: Centro Juvenil La Cebollera

Curs de Monitor/a de Temps Lliure 2018/19

Curs de Monitor/a de temps lliure 2018/19
Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)

Termini de pre-inscripció: Fins al 26 d’octubre
Les persones interessades han de completar la fitxa de preinscripció i remetre-la als Centres Joves que l’organitzen. A partir de les fitxes presentades i es baremaran les sol·licituds en base a uns criteris de selecció.

Places: 35.

Requisit: Haver fet els 18 anys abans de l’acabament del curs.

Dates del curs: del 10 de novembre de 2018 al 16 de febrer de 2019.
Durada: 150 hores (lectives) + 160 hores (pràctiques).

Horari: dissabtes de 9 a 14h. i de 16 a 21h.

Lloc: Centre Juvenil El Passatge d’Alaquàs i Centre Jove de Xirivella.

Preus:
110 € veïns i veïnes dels pobles organitzadors.
100 € voluntariat jove dels pobles organitzadors.
137 € resta d’interessades.

Professorat: Escola d’Animadors de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana (L’Escola de Formació de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana (FCJCV) fou reconeguda i homologada l’1 de febrer de 1996 pel Decret 19/8).

Quart de Poblet, Curs de Monitors, Formació

Inauguració Espai Qworking i servei Europa Jove, 21 setembre 2018

L’Ajuntament crea dos nous serveis per ajudar la joventut de #QuartdePoblet a trobar oportunitats a Europa

Quart de Poblet, Quart és Europa

Quart Jove acull el punt Info Europa Jove i el nou espai Qworking

L’Ajuntament de Quart de Poblet porta anys treballant en la línia de veure Europa com un destí de creixement i d’oportunitats per al municipi, en general, i en particular per als i les joves. No solament concedeix beques als qui reben les del programa Erasmus, a fi d’ajudar-los a cobrir les despeses de la seua formació fora, sinó que també dóna suport i acompanyament a la decisió de desenvolupar un projecte de vida en altres països europeus.

Quart de Poblet, Quart és Europa, Qworking, Europa Jove

Ara, aqueixes prestacions es reforcen amb dos nous serveis dins del programa municipal Quart és Europa. Es tracta del Punt Info Europa Jove i de l’Espai Qworking, situats en el centre Quart Jove, que es van inaugurar divendres passat a la vesprada. L’alcaldessa, Carmen Martínez, va destacar que “Quart de Poblet és un municipi obert a Europa”, amb una llarga trajectòria de desenvolupament de projectes finançats a través de diferents fons europeus, que s’han convertit en font de recursos per a l’Ajuntament però també per a iniciatives ciutadanes. D’ací la necessitat “d’un servei d’informació especialitzat, d’orientació i assessorament, per a acostar les entitats i la ciutadania a les diferents oportunitats que ofereix Europa, per a compartir experiències en matèria d’innovació, capacitació i desenvolupament personal i col•lectiu, i per a promoure la construcció i intercanvi de coneixement”, va afegir.

Quart de POblet, Quart és Europa

 

Martínez es va dirigir a tots els i les joves quarteres amb un missatge contundent: “Que el vostre èxit siga l’èxit compartit. Quantes més persones coneguen els programes europeus i els utilitzen per a desenvolupar els seus propis projectes vitals, serà bo per a aqueixes persones, però també per al nostre poble”.

Quart de Poblet, Quart és Europa

Els nous serveis de la línia Quart és Europa s’estructuren entorn de dos espais. El primer és el punt Info Europa Jove, amb el qual la regidora de Joventut, Adolescència i Infància, Consue Campos, va explicar que pretenen “obrir una porta a Europa perquè hi ha moltes possibilitats de viure, aprendre i desenvolupar tot el pontencial dels i les joves. Que coses com a voluntariat europeu, Erasmus +, intercanvis i viatges, a més d’altres programes individuals i col•lectius, no siguen desconeguts i estiguen a l’abast de tots i totes”.

En aquesta tasca, el servei compta amb l’ajuda d’un assessor especialitzat, Antonio Benaches, formador en voluntariat i gestió de projectes internacionals, amb el qual es pot contactar a través del correu europa@quartdepoblet.org

Quart de Poblet, Quart és Europa

Info Europa Jove té, a més, entre els seus objectius ajudar a les associacions a aconseguir recursos per a les seues activitats, persones voluntàries d’altres països que col•laboren amb l’associació i, fins i tot, activitats internacionals per als socis i les sòcies.

Quant a l’espai Qworking, impulsat per l’Àrea de Projectes Europeus de l’Ajuntament, que dirigeix l’edil i diputat de Projectes Europeus en la Diputació de València, Bartolomé Nofuentes, es tracta d’un punt d’accés lliure on els i les veïnes de Quart de Poblet, especialment els més joves, puguen desenvolupar les seues idees innovadores i facilitar les iniciatives emprenedores. Dissenyat de manera que funcione com lloc idoni de treball, individual i col•lectiu, està equipat amb mobiliari adequat, xarxa Wifi, ordinadors portàtils en préstec, televisió, pantalla per a projeccions i un espai de descans (coffe break), facilitant l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge col•laboratiu entre els usuaris i usuàries, a més de ser seu d’esdeveniments de formació, workshops, jornades i start-ups. Per a reforçar-lo, compta amb l’ajuda de personal expert en col•laboració amb la Diputació de València per a l’anàlisi de la viabilitat dels projectes.

L’acte de presentació de tots dos serveis va comptar amb la participació de quatre joves de Quart, que a través de Quart Jove han pogut gaudir d’experiències en diferents països europeus, decisives en les seues vides. Els testimoni de les tres no deixen lloc al dubte sobre l’oportunitat d’aquestes iniciatives i del programa Quart és Europa. María Pérez-Cejuela va iniciar el seu periple europeu en 2011 i segueix participant en projectes. Aquestes experiències han marcat el seu propi projecte vital i laboral com a formadora de fotografia, treballadora en una empresa i membre de l’associació de producció audiovisual quartera Cremant Muses. “Li dec molt a Quart Jove i a Quart de Poblet, en general, per preocupar-se des de l’Ajuntament que tinguérem sempre la informació i el suport necessaris”. Laura Parreño es va anar a Eslovàquia 11 mesos per a participar en un projecte de voluntariat. Aqueixa decisió “ha canviat la meua vida”, explica. Segueix vinculada a diferents línies europees. Finalment, les més joves, María Calpe i Tamara García, es van marxar una setmana a Hungria, de la mà del punt Info Europa Jove, per a col•laborar en un projecte d’inclusió social, en el qual van abordar temes com el racisme, l’homofòbia, la violència de gènere… Ambdues coincideixen amb les seues companyes: “Alguna cosa canvia en tu perquè veus altres realitats”.

Quart de Poblet, Quart és Europa

Després de les intervencions, l’alcaldessa i la regidora van lliurar les ajudes de l’Ajuntament concedides als i les joves del municipi que han cursat els seus estudis de grau i postgrau a Europa, en el marc del projecte Erasmus. D’altra banda, van recordar les altres dues convocatòries de beques promogudes per la Regidoria de Joventut, Adolescència i Infància: les dirigides a projectes juvenils i les de transport per a estudiants.

Activitats Casa de Joventut Barranquet. Setembre 2018

Activitats que ofereix la Casa de Joventut Barranquet (C/ Roger de Flor 7) durant el primer trimestre del curs 2018-2019.Quart de Poblet, Casa de Joventut Barranquet, Taller, Cuina

Quart de Poblet, Casa de Joventut Barranquet, Sopar, Cinema, Taller

Quart de Poblet, Passatge del terror, Casa de Joventut Barranquet

Quart de Poblet, Casa de Joventut Barranquet, Programació

Inauguració Espai Qworking a Quart de Poblet, divendres 21 de setembre a les 18 hores.

Volem compartir amb vosaltres i convidar-vos a la inauguració del Espai Qworking de Quart de Poblet, un espai on joves, associacions i persones emprenedores tindran l’oportunitat de conèixer les oportunitats que brinda Europa.

La inauguració serà el divendres 21 de setembre a partir de les 18:00 hores a Quart Jove, on explicarem algunes de les oportunitats i projectes que es podran desenvolupar des d’aquest nou espai.

Quart de Poblet, Qworking, Projectes Europeus, Europa, Formació, SVE

La nova Casa de Joventut La Cebollera i ”Esplai Sambori” de QuartdePoblet ja està en marxa

La remodelació de l’espai s’ha realitzat a través d’un conveni entre l’Ajuntament i la multinacional Smurfit Kappa, que ha assumit el cost de les obres.
Quart de POblet, Esplai, Cases de Joventut
La nova Casa de Joventut La Cebollera i Esplai Sambori de Quart de Poblet ja ha obert les seues portes. L’acte d’inauguració es va celebrar divendres passat i va suposar el compliment d’un compromís amb la joventut, l’adolescència i la joventut quarteres. Aquesta actuació té un valor afegit, ja que és el resultat de la interacció i la col·laboració entre l’Ajuntament i una de les multinacionals radicades en el seu polígon: Smurfit Kappa, líder del sector d’embalatge de paper i cartó ondat.
A l’acte van assistir l’alcaldessa, Carmen Martínez, la regidora de Joventut, Adolescència i Infància, Consue Campos, al costat d’altres representants de la corporació municipal, i la gerent de la Planta de Quart de Poblet de Smurfit Kappa, Joanna Devon, a més de membres del Consell Municipal d’Infància, de Cases de Joventut, d’Esplais i de nombroses persones vinculades al moviment associatiu juvenil i d’infància local.
Quart de Poblet, Cases de Joventut, Esplai Sambori,
Carmen Martínez va recordar que en 1994 les Cases de Joventut i la Regidoria de Joventut, “plenes d’entusiasme i amb el convenciment que els i les joves són agents per a la transformació i la justícia social a través de l’educació en el temps lliure des dels valors, van impulsar el projecte de Casa de Joventut La Cebollera. En 2005, un grup de joves es va formar en el projecte Esplais, de voluntaris i voluntàries que dediquen el seu temps lliure a ensenyar a xiquets i xiquetes valores de progrés i participació social. El primer Esplai de Quart es va inaugurar en 2006. Tots dos projectes, que ara comparteixen espai sumant, són vertaderes escoles de ciutadania, de democràcia; són arrels, troncs i branques, i des de l’Ajuntament sempre els recolzarem”.
Per la seua banda, Joanna Devon, va assegurar: “estem encantats d’haver contribuït a dur a terme aquest projecte de suport a la infància i la joventut, engegant aquesta instal·lació adequada, funcional i accessible, en la qual puguen desenvolupar-se en el seu temps d’oci des d’una perspectiva educativa i comunitària”.
L’Ajuntament i Smurfit Kappa Quart van signar a la primavera un conveni, pel qual la multinacional va assumir la reforma i adequació de l’antiga sala de concerts i assajos per a grups de música, Rock Sala, amb l’objectiu de convertir-la en seu del nou centre de referència per a xiquetes i xiquets, adolescents i joves, en el qual poder desenvolupar habilitats relacionades amb educació en el temps lliure a través de multiples activitats, jocs, tallers i cursos. El projecte forma part de la política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la companyia, que busca contribuir de forma positiva al desenvolupament econòmic i social de la comunitat en la qual està present. L’ajuntament, per la seua banda, s’encarrega de la dotació de material i equipaments, així com del manteniment del local i la seua dinamització.
Cases de Joventut, Esplais, Quart de Poblet
L’actuació ha suposat una completa redistribució, rehabilitació i actualització de tot el sistema d’instal·lació elèctrica de l’edifici. La sala central de la planta baixa s’ha ampliat per a poder comptar amb un accés ampli i directe des de l’exterior. Així mateix, s’ha reparat l’escenari i la zona destinada antigament a la barra, que passa a ser la part d’administració. També s’han habilitat diferents aules independents, un magatzem i sala de reunions eliminant totes les barreres arquitectòniques existents, la qual cosa ha permès que l’edifici es convertisca en un lloc totalment accessible. La primera planta ha sigut adequada perquè en un futur puga utilitzar-se en el desenvolupament de diferents activitats.
Smurfit Kappa, a més de participar en la reforma, ha donat alguns mobles fabricats amb cartó ondat.

Guanyadors/res Concurs #CarnestoltesJOve2018

Va arribar el moment de proclamar els i les guanyadors/res del Concurs #Carnestoltesjove2018que ha organitzat el Consell de Joventut de Quart de Poblet i La Divina COmida.
 
Primer començar agraint a tots i totes la vostra participació, les persones guanyadores que es van fer la fotografia amb el Photocall i la van pujar amb el #Carnestoltesjove2018 d’acord a les bases del concurs, i amb més likes són:
 
El primer premi de 200€ per a gastar en qualsevol dels bars que participa en el Menja’t Quart és per a la tribu Wteber amb 1.211 “likes”
Quart de Poblet, Carnestoltes Jove 2018
El segon premi de 100€ per a gastar en qualsevol dels bars que participa en el Menja’t Quart és per a Mario Kart amb 743 “likes”
Quart de Poblet, Carnestoltes Jove 2018
Finalment, el premi individual és per a l’unicorn martastraw amb 76 “likes”.
Quart de Poblet, Carnestoltes Jove 2018et, La Divina Comida,
 
Podreu passar per Quart Jove a partir del pròxim dijous 13, per a arreplegar el vostre premi.

Holi Quart, diumenge 2 de setembre

Torna la la #HoliQuart 2018, l’any passat va a ser una passada i aquest any arriba el diumenge 2 de setembre, amb molta més diversió i novetats.

A partir d’hui dimarts 28 d’agost i fins al divendres 31 d’agost (o esgotar existències) pots preinscriure’t i recollir pols, samarreta (2€), de 9 a 14 hores, a la plaça de l’Ajuntament.

Hi haurà color… i festa de l’aigua !

Recorda, Holy Quart 2018 i Festa de l’Aigua el diumenge 2 de setembre a les 11:00 hores a l’avinguda Mediterrani a Quart de Poblet.

Holi Quart 2018

de

Carnelstoltes Jove 2018 de Quart de Poblet, divendres 7 de setembre

Carnestoltes Jove 2018 de Quart de Poblet.

Divendres 7 de setembre.

Eixida: Des del Parc Sant Rafael – Ramón Segarra fins al pàrquing municipal C/ de la Música (Paelles) a les 18:30 hores.

 

PARTICIPA AL CONCURS DE DISFRESSES DE #CARNESTOLTESJOVE2018

 Fes-te una foto al photocall, situat al final del recorregut, i puja la imatge a Instagram (no stories) amb el Hashtag: #Carnestoltesjove2018

 Hi haurà tres premis per a les imatges amb més “likes”

1er Premi individual

1er Premi grupal de 200 euros per a un sopar, en un dels bars que participa en la ruta del menja’t Quart. 

2on Premi grupal de 100 euros per a un sopar, en un dels bars que participa en la ruta del menja’t Quart.

 

El recorregut serà des del Parc Sant Rafael – Ramón Segarra fins al pàrquing municipal C/ de la Música (Paelles).

No està permés el consum d’alcohol durant el recorregut

Quart de Poblet, CarnestoltesJove2018, Festes QdP18, Consell de la Joventut de Quart de Poblet

Com la majoria de webs, usem cookies. Si continues navegant entendrem que estàs d'acord. Punxe l'enllaç per a obtenir més informació ACEPTAR

Aviso de cookies