Rss

  • youtube
  • google

Convocatòria d’Ajuda al Transport per a joves estudiants curs 2018/2019

Convocatòria d’Ajuda al Transport per a joves estudiants curs 2018/2019, període de sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del 19 d’octubre al 16 de Novembre.

Anunci de l’Ajuntament de Quart de Poblet sobre bases de la convocatòria per a la concessió d’ajudes de transport per a joves estudiants durant el curs acadèmic 2018/2019.

BDNS (Identif.): 416191.

ANUNCI

Primera. Objecte de la convocatòria.

Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió, per procediment ordinari, d’una ajuda econòmica complementària per al transport, destinada a joves estudiants que es desplacen, fora del municipi de Quart de Poblet, a cursar els estudis acadèmics durant 2018/2019.

La convocatòria es regirà per les bases que es recullen en aquest document i en tot allò que no estiga previst, per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Segona. Dotació i pagament de l’ajuda.

1. El crèdit pressupostari per a aquesta convocatòria és de 10.000 euros previst en la partida 337-48001 del pressupost de l’Ajuntament de Quart de Poblet per a l’exercici de 2017, dels quals podrà reservar un màxim del 5% (fins a esgotar la consignació pressupostària) per a l’esmena d’errors materials produïts en les sol·licituds que presenten els interessats o en el procés de tramitació de la convocatòria.

2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost a què han de ser imputades.

3. La quantia de les ajudes no podrà sobrepassar en cap cas els 80 euros per persona.

4. El pagament es farà, mitjançant transferència bancària, al compte corrent que s’especifique en la sol·licitud.

5. Aquestes ajudes estan subjectes a la legislació fiscal vigent. L’Ajuntament comunicarà, a l’Administració Tributària de l’Estat, la relació dels perceptors d’aquesta subvenció, de conformitat amb l’article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 33.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i el desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, als efectes oportuns.

Tercera. Requisits dels sol·licitants.

Podran optar a l’obtenció d’una ajuda els qui reunisquen els requisits següents:

a. Tindre entre 16 i 25 anys l’any natural en què se sol·licita l’ajuda.

b. Estar empadronat i residir la unitat familiar computada a l’efecte de l’ajuda al municipi de Quart de Poblet, amb una antiguitat d’almenys un any en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

c. Realitzar durant el curs acadèmic 2018/2019 estudis reglats postobligatoris que no disposen d’oferta formativa al municipi com són: alguns cicles formatius de grau mitjà o superior, Batxillerat Artístic, Grau superior de música, mitjà o superior d’ Art i Disseny o Dança, així com els estudis universitaris i postgraus .

d. Estar matriculat almenys del 50% de les assignatures o crèdits del curs.

e. Que la renda familiar no supere els 11.000 euros de renda per capita. És a dir, que la renda computable de la unitat familiar no podrà superar els onze mil euros per cada membre computable.

f. No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

g. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, cosa que s’acreditarà mitjançant declaració responsable.

h. Complir les bases de la convocatòria i altres normes que siguen aplicables.

Quarta. Termini i forma de presentació de les sol·licituds.

1. Les persones que desitgen concórrer a les ajudes han de presentar una sol·licitud, (annex model I), degudament emplenada, junt amb la documentació indicada, en un termini màxim de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP, així com en la web municipal.

2. A l’efecte del còmput del termini assenyalat en l’apartat anterior, caldrà atenir-se al que disposa l’article 30 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

3. Les sol·licituds, que es dirigiran a la senyora alcaldessa presidenta de l’Ajuntament, es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana sítia a l’Ajuntament de Quart de Poblet.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR ADJUNTA A LA INSTÀNCIA.

Cal presentar juntament amb la instància la documentació següent. Les fotocòpies han de ser llegibles.

1. DNI, passaport o document equivalent en vigor de la persona interessada (original i fotocòpia que serà confrontada en l’Àrea de Joventut).

2. Certificat original de matrícula (annex model II) del Centre d’Estudis, amb indicació del curs, matèries en les quals es troba matriculat i els crèdits corresponents a cada matèria. Aquest certificat podrà ser substituït per un informe acadèmic compulsat pel mateix centre, que indique el percentatge de crèdits o assignatures cursades per l’alumne/a.

3. Autorització degudament emplenada on conste la unitat familiar computable. (annex model III).

4. Fotocòpia del DNI de tots aquells membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

5. Fotocòpia del llibre de família de tots els membres de la unitat familiar.

6. Fotocòpia del compte bancari on consten clarament els codis que identifiquen el banc, IBAN, sucursal, el dígit de control i el número de compte en què s’ingressarà l’ajuda i el nom del titular del compte i el DNI.

Cinquena. Esmena de la sol·licitud.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s’hi adjunte la documentació que d’acord amb aquestes bases siga exigible, es notificarà a l’interessat la causa que impedeix la continuació del procediment, i se’l requerirà perquè, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en el termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte els documents, i s’indicarà que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

Sisena. Criteris per a concedir les ajudes.

La convocatòria d’ajudes al transport per a joves estudiants es resoldrà en règim de concurrència competitiva.

Per a valorar les sol·licituds, una vegada confrontada i verificada la documentació exigible que acredite el compliment de les condicions de la convocatòria, s’obtindrà la renda per capita de la unitat familiar que es determinarà dividint la renda de la unitat familiar entre el nombre de membres computables d’aquesta. S’estableix com a barem l’ordre de renda per capita de menor a major quantia, d’acord al màxim establit.

L’adjudicació de les ajudes es durà a terme per ordre de baremació fins esgotar el crèdit disponible.

En cas d’empat en l’esmentada adjudicació, s’utilitzarà com a criteri de prioritat per a concedir l’ajuda el major percentatge de matèries matriculades.

No obstant això, tal com estableix l’article 55.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, s’exceptuarà del requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits per al cas que el crèdit consignat en la convocatòria siga suficient, atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació.

Membres computables per al càlcul de la renda per capita:

S’entén per renda de la unitat familiar la suma de les rendes de l’exercici 2017 dels membres computables que integren la unitat familiar, sent aquests, sempre que convisquen i estiguen empadronats al domicili familiar.

Setena. Procediment de resolució de sol·licituds.

1. Una vegada conclòs el termini de presentació de les sol·licituds, i prèviament a la seua valoració, es verificarà el compliment dels requisits exigits per part de l’Àrea de Joventut.

2. D’acord amb el que estableix l’article 29 del Reglament de serveis de les corporacions locals, de 17 de juny de 1955, la valoració/baremació serà efectuada pel personal de l’Àrea de Joventut, que sotmetrà a la Junta de Govern Local la relació de sol·licituds admeses i excloses, així com les quantitats concedides i les causes de denegació.

3. Els beneficiaris disposaran d’un termini de 5 dies hàbils per a presentar al·legacions a la baremació.

Huitena. Notificació mitjançant la publicació de les llistes de les persones beneficiàries.

Atenent la resolució emesa per la Junta de Govern Local, l’Àrea de Joventut confeccionarà les llistes amb l’alumnat beneficiari i no beneficiari que seran publicades en la web municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Novena. Obligacions de les persones beneficiàries de les ajudes.

A les persones perceptores de subvencions públiques, els serà d’aplicació les obligacions que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.Desena. Causes d’extinció i/o exclusió.Es consideraran causes d’extinció:

a) Interrompre o abandonar els estudis en el curs acadèmic 2017/2018.

b) Falsejar o incomplir algun dels punts establits en aquestes Bases.

c) Presentar dues sol·licituds a nom de la mateixa persona.

d) Incórrer en les causes generals de denegació d’ajudes o subvencions públiques.

e) Disposar d’una ajuda per al mateix objecte d’una altra administració pública o privada.

f) Superar el llindar econòmic establit en les Bases.

g) No estar empadronada la unitat familiar computada al municipi de Quart de Poblet.

h) No superar el mínim de matriculació establit en les Bases.

i) No presentar la documentació requerida.

Onzena. Publicitat.

El contingut d’aquestes bases es trobarà a l’Àrea de Joventut (Quart Jove) i un extracte d’aquestes a la web municipal (www.quartdepoblet.org).

Aquestes bases així com la seua resolució es publicaran en la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

NOTES ACLARIDORES

La quantitat d’ingressos familiars anuals a l’efecte de l’ajuda s’obtindrà per agregació de les rendes de l’exercici 2017 de cada un dels membres computables de la unitat familiar que hagen obtingut ingressos econòmics calculats segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.Es consideren ingressos familiars anuals a l’efecte d’aquestes ajudes:

Primer: La presentació de sol·licitud de l’ajuda, acceptada en tots els seus apartats implicarà que els membres computables de la unitat familiar que hagen obtingut ingressos econòmics durant l’any 2017, autoritzen l’Ajuntament de Quart de Poblet a obtindre les dades necessàries per a determinar la renda, a l’efecte de l’ajuda, per mitjà de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Segon: La no presentació o irregularitat en la declaració del IRPF per part dels membres de la unitat familiar que hi estiguen obligats, segons la legislació vigent, serà motiu de denegació de l’ajuda.

Tercer: Aquelles persones sobre les quals després d’haver fet la consulta a l’AEAT, consten sense dades econòmiques o que per qualsevol altra incidència aquestes no es puguen conéixer, han d’aportar un certificat d’ingressos anual de 2017 de cada membre computable de la unitat familiar expedit per l’AEAT.

Quart de Poblet, a 21 de setembre de 2018.-L’alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez.

Ajuda Transports per a Joves Estudiants de Quart de Poblet, Curs 2018-2019

Formulario Castellano. Ayudas transporte para Estudiantes. Curso 2018-2019

Formulari Valencià. Ajudes Transport per a Estudiants. Curs 2018-2019

Ajudes Transport 2018-2019, Quart de Poblet, Informació, Joves estudiants

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

3 × 4 =