Rss

  • youtube
  • google

Archives for : Informació

Presentació del Curt «The last Resort» dissabte 10 de Novembre a les 19 hores.

Presentació del Curt del projecte Europeu «The Last Resort» de Crement Muses, el dissabte 10 de Novembre a les 19:00 hores.

Quart de Poblet, Informació, Cremant Muses, Erasmus+, Espai de Creació Jove

 

 

Renovació Segell de Ciutat Amiga de la Infància i reconeixement de Bones Pràctiques àrea d’Infància per part d’UNICEF

Estem d’enhorabona, després de l’aprovació del II Pla d’Infància i tot un llarg procés de treball, enguany Quart de Poblet, ha rebut per 3a vegada consecutiva, el Segell de Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància 2018-2022

Aquest programa pretén impulsar i promoure l’aplicació de la Convenció dels Drets de la Infància en l’àmbit local amb l’objectiu de que les administracions i governs desenvolupen i implementen estratègies per al benestar de la infància.

En aquest sentit, el Reconeixement posa en valor la labor que des de totes les àrees de l’Ajuntament de Quart de Poblet, en coordinació amb les associacions, entitats i amb les xiquetes i xiquets del municipi, realitzen per a defendre els seus drets, fomentar la seua participació i fent de les ciutats entorns més habitables, especialment per a les persones més joves.

A més, el jurat també ha atorgat la distinció al IX Certamen de Bones Pràctiques, un concurs en el qual es premien projectes o actuacions exemplars a favor de la infància i l’adolescència, en el nostre cas a la incorporació del Fòrum d’Infància, com un altre òrgan de participació infantil que pretén recollir la mirada de xiquetes i xiquets que, a través d’entitats d’oci i temps lliure, diversitat funcional, cultura, esports, etc. vulguen aportar i enriquir el procés col·lectiu, de fer de Quart de Poblet, una Ciutat Amiga de la Infància.

 

Més informació: https://infancia.quartdepoblet.es/index.php/2018/10/reconeixement-de-ciutat-amiga-de-la-infancia-2018-2022/

Quart de Poblet, Infància, UNICEF, CAI

Passatge del Terror, dimecres 31 d’octubre a la C.J. Barranquet.

Passatge del Terror…Mai deixes que la por pense per tu…

Dimecres 31 d’octubre a la C.J. Barranquet de 18 a 22 hores. (C/ Roger de Flor 7)

https://www.instagram.com/cjbarranquet/

 

Quart de Poblet, Passatge del terror, CJ Barranquet, Informació

 

Quart de Nit, divendres 2 de novembre

Nits d’Oci nocturn Alternatiu a Quart de Poblet. Divendres 2 de Novembre al CEIP Ramón Laporta.

Activitats gratuïtes per a joves de 13 a 30 anys.

Espai Lliure d’Alcohol i drogues.

A partir de 21:30 hores

– Escacs Gegant.

– Consoles.

– Bàsquet

– Crepes i Muffins

A partir de les 23:00 hores

– Còctels Saludables

– karaoke.

– Últim Supervivent.

Organitzat per les Cases de Joventut de Quart de Poblet

Col·laboració de l’Ajuntament de Quart de PobletPractica SalutXarxa Joves.net,Fundación AEPA i Conselleria de Sanitat de la G.V.

Quart de Poblet, Quart de NIt, Informació, Novembre

JESTA 2018, del 2 al 4 de novembre

XIV Edició Jesta 2018

Trobada de Jocs de Taula, del 2 al 4 de Novembre.

Més informació: https://www.facebook.com/Jornadas.Jesta/

 

Quart de Poblet, INformació, Jocs, JESTA 2018, Jocs Quart

Presentació del nou Skate Park de Quart de Poblet, dissabte 27 d’octubre a partir de les 10h.

Presentació del nou Skate Park de Quart de Poblet, dissabte 27 d’octubre, situat al parc esportiu i recreatiu (c/Roll de les Eres, s/n).

Les activitats es desenvoluparan de 10 a 14 hores. Hi haurà música en directe i una exhibició.

Estan previstos tres tallers gratuïts a partir de 7 anys en funció de nivells de destresa.

El primer es farà el mateix dissabte 27 d’octubre, de 10 a 13 hores. Els següents, els dissabtes 10 i 17 de novembre, també de de 10 a 13 hores.

Per a participar serà necessari portar casc i proteccions. 25 places per taller.

Més informació i inscripcions: joventut@quartdepoblet.org

—————————————————————————-

Presentación del nuevo Skate Park de Quart de Poblet, ubicado en el parque deportivo y recreativo (c/Roll de las Eres, s/n).

Las actividades se desarrollarán de 10 a 14 horas.
Habrá música en directo y una exhibición.

Están previstos tres talleres gratuitos a partir de 7 años en función de niveles de destreza.

El primero se hará el mismo sábado 27 de octubre, de 10 a 13 horas. Los siguientes, los sábados 10 y 17 de noviembre, también de de 10 a 13 horas.

Para participar será necesario llevar casco y protecciones. 25 plazas por taller.

Más información e inscripciones: joventut@quartdepoblet.org

Quart de Poblet, Informació, Presentació, Skate Park, Joves, Adolescents

Convocatòria d’Ajuda al Transport per a joves estudiants curs 2018/2019

Convocatòria d’Ajuda al Transport per a joves estudiants curs 2018/2019, període de sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del 19 d’octubre al 16 de Novembre.

Anunci de l’Ajuntament de Quart de Poblet sobre bases de la convocatòria per a la concessió d’ajudes de transport per a joves estudiants durant el curs acadèmic 2018/2019.

BDNS (Identif.): 416191.

ANUNCI

Primera. Objecte de la convocatòria.

Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió, per procediment ordinari, d’una ajuda econòmica complementària per al transport, destinada a joves estudiants que es desplacen, fora del municipi de Quart de Poblet, a cursar els estudis acadèmics durant 2018/2019.

La convocatòria es regirà per les bases que es recullen en aquest document i en tot allò que no estiga previst, per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Segona. Dotació i pagament de l’ajuda.

1. El crèdit pressupostari per a aquesta convocatòria és de 10.000 euros previst en la partida 337-48001 del pressupost de l’Ajuntament de Quart de Poblet per a l’exercici de 2017, dels quals podrà reservar un màxim del 5% (fins a esgotar la consignació pressupostària) per a l’esmena d’errors materials produïts en les sol·licituds que presenten els interessats o en el procés de tramitació de la convocatòria.

2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost a què han de ser imputades.

3. La quantia de les ajudes no podrà sobrepassar en cap cas els 80 euros per persona.

4. El pagament es farà, mitjançant transferència bancària, al compte corrent que s’especifique en la sol·licitud.

5. Aquestes ajudes estan subjectes a la legislació fiscal vigent. L’Ajuntament comunicarà, a l’Administració Tributària de l’Estat, la relació dels perceptors d’aquesta subvenció, de conformitat amb l’article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 33.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i el desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, als efectes oportuns.

Tercera. Requisits dels sol·licitants.

Podran optar a l’obtenció d’una ajuda els qui reunisquen els requisits següents:

a. Tindre entre 16 i 25 anys l’any natural en què se sol·licita l’ajuda.

b. Estar empadronat i residir la unitat familiar computada a l’efecte de l’ajuda al municipi de Quart de Poblet, amb una antiguitat d’almenys un any en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

c. Realitzar durant el curs acadèmic 2018/2019 estudis reglats postobligatoris que no disposen d’oferta formativa al municipi com són: alguns cicles formatius de grau mitjà o superior, Batxillerat Artístic, Grau superior de música, mitjà o superior d’ Art i Disseny o Dança, així com els estudis universitaris i postgraus .

d. Estar matriculat almenys del 50% de les assignatures o crèdits del curs.

e. Que la renda familiar no supere els 11.000 euros de renda per capita. És a dir, que la renda computable de la unitat familiar no podrà superar els onze mil euros per cada membre computable.

f. No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

g. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, cosa que s’acreditarà mitjançant declaració responsable.

h. Complir les bases de la convocatòria i altres normes que siguen aplicables.

Quarta. Termini i forma de presentació de les sol·licituds.

1. Les persones que desitgen concórrer a les ajudes han de presentar una sol·licitud, (annex model I), degudament emplenada, junt amb la documentació indicada, en un termini màxim de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP, així com en la web municipal.

2. A l’efecte del còmput del termini assenyalat en l’apartat anterior, caldrà atenir-se al que disposa l’article 30 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

3. Les sol·licituds, que es dirigiran a la senyora alcaldessa presidenta de l’Ajuntament, es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana sítia a l’Ajuntament de Quart de Poblet.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR ADJUNTA A LA INSTÀNCIA.

Cal presentar juntament amb la instància la documentació següent. Les fotocòpies han de ser llegibles.

1. DNI, passaport o document equivalent en vigor de la persona interessada (original i fotocòpia que serà confrontada en l’Àrea de Joventut).

2. Certificat original de matrícula (annex model II) del Centre d’Estudis, amb indicació del curs, matèries en les quals es troba matriculat i els crèdits corresponents a cada matèria. Aquest certificat podrà ser substituït per un informe acadèmic compulsat pel mateix centre, que indique el percentatge de crèdits o assignatures cursades per l’alumne/a.

3. Autorització degudament emplenada on conste la unitat familiar computable. (annex model III).

4. Fotocòpia del DNI de tots aquells membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

5. Fotocòpia del llibre de família de tots els membres de la unitat familiar.

6. Fotocòpia del compte bancari on consten clarament els codis que identifiquen el banc, IBAN, sucursal, el dígit de control i el número de compte en què s’ingressarà l’ajuda i el nom del titular del compte i el DNI.

Cinquena. Esmena de la sol·licitud.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s’hi adjunte la documentació que d’acord amb aquestes bases siga exigible, es notificarà a l’interessat la causa que impedeix la continuació del procediment, i se’l requerirà perquè, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en el termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte els documents, i s’indicarà que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

Sisena. Criteris per a concedir les ajudes.

La convocatòria d’ajudes al transport per a joves estudiants es resoldrà en règim de concurrència competitiva.

Per a valorar les sol·licituds, una vegada confrontada i verificada la documentació exigible que acredite el compliment de les condicions de la convocatòria, s’obtindrà la renda per capita de la unitat familiar que es determinarà dividint la renda de la unitat familiar entre el nombre de membres computables d’aquesta. S’estableix com a barem l’ordre de renda per capita de menor a major quantia, d’acord al màxim establit.

L’adjudicació de les ajudes es durà a terme per ordre de baremació fins esgotar el crèdit disponible.

En cas d’empat en l’esmentada adjudicació, s’utilitzarà com a criteri de prioritat per a concedir l’ajuda el major percentatge de matèries matriculades.

No obstant això, tal com estableix l’article 55.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, s’exceptuarà del requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits per al cas que el crèdit consignat en la convocatòria siga suficient, atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació.

Membres computables per al càlcul de la renda per capita:

S’entén per renda de la unitat familiar la suma de les rendes de l’exercici 2017 dels membres computables que integren la unitat familiar, sent aquests, sempre que convisquen i estiguen empadronats al domicili familiar.

Setena. Procediment de resolució de sol·licituds.

1. Una vegada conclòs el termini de presentació de les sol·licituds, i prèviament a la seua valoració, es verificarà el compliment dels requisits exigits per part de l’Àrea de Joventut.

2. D’acord amb el que estableix l’article 29 del Reglament de serveis de les corporacions locals, de 17 de juny de 1955, la valoració/baremació serà efectuada pel personal de l’Àrea de Joventut, que sotmetrà a la Junta de Govern Local la relació de sol·licituds admeses i excloses, així com les quantitats concedides i les causes de denegació.

3. Els beneficiaris disposaran d’un termini de 5 dies hàbils per a presentar al·legacions a la baremació.

Huitena. Notificació mitjançant la publicació de les llistes de les persones beneficiàries.

Atenent la resolució emesa per la Junta de Govern Local, l’Àrea de Joventut confeccionarà les llistes amb l’alumnat beneficiari i no beneficiari que seran publicades en la web municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Novena. Obligacions de les persones beneficiàries de les ajudes.

A les persones perceptores de subvencions públiques, els serà d’aplicació les obligacions que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.Desena. Causes d’extinció i/o exclusió.Es consideraran causes d’extinció:

a) Interrompre o abandonar els estudis en el curs acadèmic 2017/2018.

b) Falsejar o incomplir algun dels punts establits en aquestes Bases.

c) Presentar dues sol·licituds a nom de la mateixa persona.

d) Incórrer en les causes generals de denegació d’ajudes o subvencions públiques.

e) Disposar d’una ajuda per al mateix objecte d’una altra administració pública o privada.

f) Superar el llindar econòmic establit en les Bases.

g) No estar empadronada la unitat familiar computada al municipi de Quart de Poblet.

h) No superar el mínim de matriculació establit en les Bases.

i) No presentar la documentació requerida.

Onzena. Publicitat.

El contingut d’aquestes bases es trobarà a l’Àrea de Joventut (Quart Jove) i un extracte d’aquestes a la web municipal (www.quartdepoblet.org).

Aquestes bases així com la seua resolució es publicaran en la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

NOTES ACLARIDORES

La quantitat d’ingressos familiars anuals a l’efecte de l’ajuda s’obtindrà per agregació de les rendes de l’exercici 2017 de cada un dels membres computables de la unitat familiar que hagen obtingut ingressos econòmics calculats segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.Es consideren ingressos familiars anuals a l’efecte d’aquestes ajudes:

Primer: La presentació de sol·licitud de l’ajuda, acceptada en tots els seus apartats implicarà que els membres computables de la unitat familiar que hagen obtingut ingressos econòmics durant l’any 2017, autoritzen l’Ajuntament de Quart de Poblet a obtindre les dades necessàries per a determinar la renda, a l’efecte de l’ajuda, per mitjà de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Segon: La no presentació o irregularitat en la declaració del IRPF per part dels membres de la unitat familiar que hi estiguen obligats, segons la legislació vigent, serà motiu de denegació de l’ajuda.

Tercer: Aquelles persones sobre les quals després d’haver fet la consulta a l’AEAT, consten sense dades econòmiques o que per qualsevol altra incidència aquestes no es puguen conéixer, han d’aportar un certificat d’ingressos anual de 2017 de cada membre computable de la unitat familiar expedit per l’AEAT.

Quart de Poblet, a 21 de setembre de 2018.-L’alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez.

Ajuda Transports per a Joves Estudiants de Quart de Poblet, Curs 2018-2019

Formulario Castellano. Ayudas transporte para Estudiantes. Curso 2018-2019

Formulari Valencià. Ajudes Transport per a Estudiants. Curs 2018-2019

Ajudes Transport 2018-2019, Quart de Poblet, Informació, Joves estudiants

 

Curs de Monitor/a de Temps Lliure 2018/19

Curs de Monitor/a de temps lliure 2018/19
Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)

Termini de pre-inscripció: Fins al 26 d’octubre
Les persones interessades han de completar la fitxa de preinscripció i remetre-la als Centres Joves que l’organitzen. A partir de les fitxes presentades i es baremaran les sol·licituds en base a uns criteris de selecció.

Places: 35.

Requisit: Haver fet els 18 anys abans de l’acabament del curs.

Dates del curs: del 10 de novembre de 2018 al 16 de febrer de 2019.
Durada: 150 hores (lectives) + 160 hores (pràctiques).

Horari: dissabtes de 9 a 14h. i de 16 a 21h.

Lloc: Centre Juvenil El Passatge d’Alaquàs i Centre Jove de Xirivella.

Preus:
110 € veïns i veïnes dels pobles organitzadors.
100 € voluntariat jove dels pobles organitzadors.
137 € resta d’interessades.

Professorat: Escola d’Animadors de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana (L’Escola de Formació de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana (FCJCV) fou reconeguda i homologada l’1 de febrer de 1996 pel Decret 19/8).

Quart de Poblet, Curs de Monitors, Formació

Inauguració Espai Qworking a Quart de Poblet, divendres 21 de setembre a les 18 hores.

Volem compartir amb vosaltres i convidar-vos a la inauguració del Espai Qworking de Quart de Poblet, un espai on joves, associacions i persones emprenedores tindran l’oportunitat de conèixer les oportunitats que brinda Europa.

La inauguració serà el divendres 21 de setembre a partir de les 18:00 hores a Quart Jove, on explicarem algunes de les oportunitats i projectes que es podran desenvolupar des d’aquest nou espai.

Quart de Poblet, Qworking, Projectes Europeus, Europa, Formació, SVE

La nova Casa de Joventut La Cebollera i ”Esplai Sambori” de QuartdePoblet ja està en marxa

La remodelació de l’espai s’ha realitzat a través d’un conveni entre l’Ajuntament i la multinacional Smurfit Kappa, que ha assumit el cost de les obres.
Quart de POblet, Esplai, Cases de Joventut
La nova Casa de Joventut La Cebollera i Esplai Sambori de Quart de Poblet ja ha obert les seues portes. L’acte d’inauguració es va celebrar divendres passat i va suposar el compliment d’un compromís amb la joventut, l’adolescència i la joventut quarteres. Aquesta actuació té un valor afegit, ja que és el resultat de la interacció i la col·laboració entre l’Ajuntament i una de les multinacionals radicades en el seu polígon: Smurfit Kappa, líder del sector d’embalatge de paper i cartó ondat.
A l’acte van assistir l’alcaldessa, Carmen Martínez, la regidora de Joventut, Adolescència i Infància, Consue Campos, al costat d’altres representants de la corporació municipal, i la gerent de la Planta de Quart de Poblet de Smurfit Kappa, Joanna Devon, a més de membres del Consell Municipal d’Infància, de Cases de Joventut, d’Esplais i de nombroses persones vinculades al moviment associatiu juvenil i d’infància local.
Quart de Poblet, Cases de Joventut, Esplai Sambori,
Carmen Martínez va recordar que en 1994 les Cases de Joventut i la Regidoria de Joventut, “plenes d’entusiasme i amb el convenciment que els i les joves són agents per a la transformació i la justícia social a través de l’educació en el temps lliure des dels valors, van impulsar el projecte de Casa de Joventut La Cebollera. En 2005, un grup de joves es va formar en el projecte Esplais, de voluntaris i voluntàries que dediquen el seu temps lliure a ensenyar a xiquets i xiquetes valores de progrés i participació social. El primer Esplai de Quart es va inaugurar en 2006. Tots dos projectes, que ara comparteixen espai sumant, són vertaderes escoles de ciutadania, de democràcia; són arrels, troncs i branques, i des de l’Ajuntament sempre els recolzarem”.
Per la seua banda, Joanna Devon, va assegurar: “estem encantats d’haver contribuït a dur a terme aquest projecte de suport a la infància i la joventut, engegant aquesta instal·lació adequada, funcional i accessible, en la qual puguen desenvolupar-se en el seu temps d’oci des d’una perspectiva educativa i comunitària”.
L’Ajuntament i Smurfit Kappa Quart van signar a la primavera un conveni, pel qual la multinacional va assumir la reforma i adequació de l’antiga sala de concerts i assajos per a grups de música, Rock Sala, amb l’objectiu de convertir-la en seu del nou centre de referència per a xiquetes i xiquets, adolescents i joves, en el qual poder desenvolupar habilitats relacionades amb educació en el temps lliure a través de multiples activitats, jocs, tallers i cursos. El projecte forma part de la política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la companyia, que busca contribuir de forma positiva al desenvolupament econòmic i social de la comunitat en la qual està present. L’ajuntament, per la seua banda, s’encarrega de la dotació de material i equipaments, així com del manteniment del local i la seua dinamització.
Cases de Joventut, Esplais, Quart de Poblet
L’actuació ha suposat una completa redistribució, rehabilitació i actualització de tot el sistema d’instal·lació elèctrica de l’edifici. La sala central de la planta baixa s’ha ampliat per a poder comptar amb un accés ampli i directe des de l’exterior. Així mateix, s’ha reparat l’escenari i la zona destinada antigament a la barra, que passa a ser la part d’administració. També s’han habilitat diferents aules independents, un magatzem i sala de reunions eliminant totes les barreres arquitectòniques existents, la qual cosa ha permès que l’edifici es convertisca en un lloc totalment accessible. La primera planta ha sigut adequada perquè en un futur puga utilitzar-se en el desenvolupament de diferents activitats.
Smurfit Kappa, a més de participar en la reforma, ha donat alguns mobles fabricats amb cartó ondat.