Rss

  • youtube
  • google

Archives for : Ajuda Transport

Informe no resolució Ajudes al Transport 2022

Ajudes de Transport per a joves estudiants 2022/2023

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES DE TRANSPORT PER A JOVES ESTUDIANTS CURS ACADÈMIC 2022/2023. #QuartdePoblet

Ajuda econòmica complementària per al transport, destinada a joves estudiants que es desplacin fora del municipi de Quart de Poblet, a cursar els seus estudis acadèmics durant el curs 2022/2023.

Termini de presentació de sol•licituds del 13 de setembre al 10 d’octubre de 2022, per seu electrònica.

+info https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=15731

Tramita y anexos: https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=15731
———————————
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN De AYUDAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ESTUDIANTES CURSO ACADÉMICO 2022/2023.

Ayuda económica complementaria para el transporte, destinada a jóvenes estudiantes que se desplacen fuera del municipio de Quart de Poblet, a cursar sus estudios académicos durante el curso 2022/2023.

Plazo de presentación de solicitudes del 13 de septiembre al 10 de octubre de 2022, por sede electrónica.

+info https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=15731

Tràmit i annexos: https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=15731

LLISTES PROVISIONALS AJUDA AL TRANSPORT 2021-2022.

LLISTES PROVISIONALS AJUDA AL TRANSPORT 2021-2022.

Període d’esmena del 23/11/2021 al 07/12/2021 per seu electrònica.

http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=11385&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es

—————————————————-

LISTAS PROVISIONALES AYUDA AL TRANSPORTE 2021-2022.

Período de subsanación del 23/11/2021 al 07/12/2021 mediante sede electrónica.

http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=11385&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es

Convocatòria per a la concessió d’ajudes de transport per a joves estudiants durant el curs acadèmic 2021/2022.

Convocatoria para la concesión de ayudas de transporte para jóvenes estudiantes durante el curso académico 2021/2022.

Presentación de instancias del 29 de septiembre al 27 de octubre de 2021.

Las personas que desean concurrir a las ayudas tendrán que presentar la solicitud debidamente rellenada y firmada de manera electrónica en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Quart de Poblet

https://quartdepoblet.sedipualba.es/

Anexo I. Declaración responsable https://quartjove.quartdepoblet.es/wp-content/uploads/2021/10/Anexo-I-Transporte-CS.pdf

Anexo II. Certificado de matricula del Centro de Estudios

https://quartjove.quartdepoblet.es/wp-content/uploads/2021/10/Anexo-II-Transporte-CS.pdf

Anexo III. Autorización donde conste la unidad de convivencia.

https://quartjove.quartdepoblet.es/wp-content/uploads/2021/10/Anexo-III-Transporte-CS.pdf

Anexo IV. Documento de alta a terceros

https://quartjove.quartdepoblet.es/wp-content/uploads/2021/10/Anexo-IV-Ficha-terceros.pdf


Convocatòria per a la concessió d’ajudes de transport per a joves estudiants durant el curs acadèmic 2021/2022.

Presentació d’instàncies del 29 de setembre al 27 d’octubre de 2021.

Les persones que desitgen concórrer a les ajudes hauran de presentar la sol·licitud degudament emplenada i signada de manera electrònica en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Quart de Poblet https://quartdepoblet.sedipualba.es/

Annex I. Declaració responsable https://quartjove.quartdepoblet.es/wp-content/uploads/2021/10/Annex-I-Transport-VL.pdf


Annex II. Certificat de matrícula del centre d’estudis. https://quartjove.quartdepoblet.es/wp-content/uploads/2021/10/Annex-II-Transport-VL.pdf


Annex III. Autorització on conste la Unitat familiar. https://quartjove.quartdepoblet.es/wp-content/uploads/2021/10/Annex-III-Transport-VL.pdf


Annex IV. Document d’alta a tercers. https://quartjove.quartdepoblet.es/wp-content/uploads/2021/10/Annexes-Transport-VL.pdf